Rekrutacja 2022/2023

Dyrektor Publicznego Żłobka „KRASNAL” w Białobrzegach ogłasza rekrutację na rok szkolny 2022/2023.

Zasady rekrutacji do Publicznego Żłobka „KRASNAL” w Białobrzegach
Rekrutacja odbywa się zgodnie z Regulaminem rekrutacji dzieci do Publicznego Żłobka „KRASNAL” w Białobrzegach - do pobrania TUTAJ

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka - do pobrania TUTAJ.

Wniosek można również złożyć elektronicznie poprzez platformę rekrutacyjną: https://bialobrzegi.rekrutacje.edu.pl/ Logując się do platformy rekrutacyjnej należy stworzyć konto rodziców i dziecka oraz wypełnić wniosek wraz z załącznimami. Wymagany jest podpis elektroniczny obojga rodziców. Można złożyć wniosek bez podpisu elektronicznego, natomiast taki wniosek należy wydrukować i również musi zostać podpisany odręcznie przez rodziców/opiekunów dziecka. 

Do wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka należy dołączyć odpowiednio następujące   dokumenty (zaświadczenia lub oświadczenia) potwierdzające spełnianie kryteriów:
- Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów.
- Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o miejscu zamieszkania dziecka.
- Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wielodzietności rodziny.
- Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o samotnym wychowywaniu dziecka.

Zaświadczenia lub inne niezbędne dokumenty odpowiednio:
- potwierdzenie nauki w systemie dziennym z uczelni lub szkoły
- zaświadczenie z zakładu pracy/KRUS potwierdzające zatrudnienie
- deklaracja o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do Żłobka 
- dokument potwierdzający orzeczony stopień niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- opinia sądu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych organizacji stwierdzających, że uczęszczanie dziecka do Żłobka jest wskazane ze względu na dobro dziecka i jego prawidłowy rozwój psychofizyczny.

Termin i miejsce składania wniosków
Przebieg rekrutacji prowadzony będzie w oparciu o Harmonogram rekrutacji  do Publicznego Żłobka „KRASNAL” w Białobrzegach - do pobrania TUTAJ 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka w terminie od 04.05.2022 r. do 23.05.2022 r. Wnioski oraz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej żłobka. Wniosek można złożyć również poprzez platformę rekrutacyjną. 

Miejsce składania wniosków: Publiczny Żłobek "KRASNAL" w Białobrzegach, ul. M. Konopnickiej 1, 26-800 Białobrzegi, od godz. 7:00 do 16.00. Komplet dokumentów (wniosek, oświadczenia i zaświadczenia) prosimy o przekazanie pracownikowi żłobka po wcześniejszym zawiadomieniu telefonicznym (505-358-160). Pracownicy żłobka będą odbierali od Państwa komplet dokumentów schodząc do wejścia do żłobka od strony Urzędu Skarbowego. 

Rozpatrzenie wniosków przez Komisję Rekrutacyjną odbędzie się w dniu  24.05.2022 r. 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu: 25.05.2022 r. poprzez wywieszenie list na drzwiach wejściowych żłobka (od strony Urzędu Skarbowego) oraz informację telefoniczną do rodziców.

Podpisanie umów z rodzicami odbędzie się w terminie od 30.05.2022 r. do 03.06.2022 r.